Referat fra generalforsamling 2022

Dato: Den 26.oktober 2022 kl. 14.30 – 16.00
Sted: Aarhus Litteraturcenter, vogn 1 – Godsbanen Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent Christian Juul Wendell
Referent Pernille F Klausen

2. Formandens årsberetning v. Elisabeth Wedderkopp

Der er gået et år, og vi går fra en krise over i en anden. Fra Corona til et Østeuropa i krig, som selv om fronten er 2600 km væk, så er det en krig der påvirker. Den påvirker os som mennesker, og den påvirker samfundet og hermed Kulturlivet. 

Vi er gået fra at være tvangs nedlukket til at blive valgt fra, da vores brugere er bange for at økonomien ikke slår til det mest basale. Jeg tror, det bliver Kultursamvirkets næste fokusområde; at sikre borgernes adgang til kunst og kultur på trods af en usikker økonomi.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i dette bestyrelsesår. Dertil kommer møder i Forretningsudvalget.

Visit Aarhus.

Samarbejdet er i sin spæde start, og samarbejdsformen er ved at blive til.

Vi har holdt 2 møder med Visit Aarhus i håb om at finde et fællesfodslag til glæde for begge parter. Vi arbejder for at vise turister i Aarhus den bred og mangfoldige palet af kulturtiltag. Men vi ønsker også at koble andre kulturevents på de kommende store kulturbegivenheder fx Ocean. 

Aarhus mod Sexisme

Arbejdet med Aarhus med sexisme er afsluttet for nu, men der vil være løbende opfølgninger fremadrettet. 

Vi har fået hjemmesiden Aarhusmodsexisme.dk., et samarbejde med CØP – Center for Økonomi og Personale og en Whistleblower ordning. Jeg vil gerne opfordre de der ikke har en whistleblower ordning til at lave en aftale med kommunen (CØP). Det er gratis at lave aftalen og det koster kun, hvis der er nogle der bruger den. 

Erhverv Aarhus om Erhvervs- og Kulturforum Aarhus (EKFA)

Vi har holdt møde med den nye koordinator på projektet samt den nye Direktør for Erhverv Aarhus. Nye kræfter er kommet til, og det kan tydelig ses i de aktiviteter der er kommet.

Medlemsmøde

Mødet ”Ved at udvikle Kulturen, udvikler vi byen – sammen”, et medlemsmøde med det nye kulturudvalg og kulturforvaltningen. Det blev et rigtigt godt møde, og 28 forskellige kulturinstitutioner deltog. 

Det blev også vores nye Direktørs for Kultur og Borgerservice Charlotte Storm første møde med Kultursamvirket. Resultatet af mødet blev til flere forslag til handlinger for både kulturlivet, forvaltningen og politikerne. 

Budgetforhandlingerne 2023

Bestyrelsen har arbejdet målrette for at få KS med i budgetforhandlingerne. Der er blevet holdt kaffemøde og sendt breve rundt til de forskellige politikere. Og vi har været i kontinuerlig dialog med forvaltningen om mulighed for mere samarbejde for at sikre drift til Kultursamvirket. Men det gav desværre ikke noget resultat. 

Lokaler

Vi er flyttet i mindre lokaler, men bor stadig på Fjordgade.

Vi er blevet oprettet som arbejdsgivere, så vi selv har kunnet køre løn for en medarbejder én dag om ugen.

LGBT+ politik

KS’s næstformand deltog i en temaaften hvor Aarhus Kommune fremlagde en handlingsplan for politikken. 

SKAF – Sammenslutning af Kunstaktører i Aarhus for Flygtninge.  

Siden marts har KS fulgt med i møderne, der her ledt op til stiftelsen af foreningen SKAF. Kultursamvirket støtter op om dette tiltag, men har ikke kunne gå ind og være en aktiv del da det primære fokus her er på billedkunstnere.

Høringssvar på Midtbyvision

KS har sendt høringssvar, og deltog i dialogmødet efterfølgende, men det ønske at den professionelle kunst og kultur bliver inddraget og taget med på råd i de fremtidige beslutninger. 

Koordinator.

Det har været en ualmindelig stor lettelse vi har haft en koordinator.  Hun har været rigtig god til at holde gryden i kog mellem møderne, og vi har holdt kontinuerlige møder. 7 timer i ugen har nogle gange været lidt en udfordring i forhold til aktivitetsniveauet. 

Jeg håber, at der stadig vil være opbakning til at vi prioriterer en ansat. Vi har lagt op til det i budgettet. 

Økonomi

På forrige generalforsamling var der en stor diskussion omkring kontingentstørrelsen. Vi blev enige om at hæve kontingentet fra 500 kr. til 1000 kr. Men at der i første omgang kunne gives dispensation til dem, der måtte fattes midler. Der ar kun 6 der benyttede sig at dette. 

Det skal siges at kontingentet ikke har ændret sig siden Kultursamvirket blev etableret i 1998. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Marianne Gasbjerg. 

Regnskabet blev forelagt og godkendt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget v. Marianne Gasbjerg. 

Bestyrelsen foreslår at bibeholde medlemskontingentet på 1.000 kr. 

Egenkapitalen vil blive brugt i løbet af 3 år hvis vi fortsætte med en medhjælper. 

Vi arbejder på at få drift af kommunen gennem budgetforhandlinger. Godkendt.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ilse Vestergaard blev genvalgt.

Marc Sejr Eggen fra Kulbroens Venner vælges ind som revisorsuppleant

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for 2 år) 

Alle blev genvalgt:

Elisabeth Wedderkopp – Teatret Svalegangen 

Marianne Gasbjerg – Århus Kunstakademi 

Mette Bjerge – Musikhuset 

Jette Sunesen – Aarhus Litteraturcenter (vælges for 1 år) 

7. Valg af suppleanter
(Der kan vælges op til 5 suppleanter, som sidder 1 år ad gangen). 
6 stillede op, så der blev gennemført valg. Følgende blev valgt:

1. Kasper Egelund – Bora Bora

2. Rasmus Malling Lykke Skov – Uafhængige Scenekunstnere

3. Gemma Brotherton-Ratcliffe – Aarhus Festuge

4. Kirstine Schiess Højmose – Aarhus Billedkunstcenter

5. Jesper Mardahl – Promus

8. Indkomne forslag – der ikke modtaget nogle. 

9. Orientering om nye medlemmer. 

Kulbroens Venner og FOF Aarhus
Godkendt af generalforsamlingen. 

10. Eventuelt. 

Opsamling og forslag til konkrete handlinger fra medlemsmødet ”KULTUR I FÆLLESKAB – DIALOGMØDE MED KULTURUDVALGET ”den 10. august 2022. Læs om medlemsmødet på vores hjemmeside her.