Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Aarhus Kultursamvirke. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

 • at fremme medlemmernes fælles interesser til gavn for Aarhus som kunst- og kulturby.
 • at fremme kulturens synlighed som værdifuld del af byens selvforståelse – herunder motivere og stimulere dialogen mellem kulturens institutioner / organisationer og byens politiske niveau samt sikre en engageret og synlig debat om væsentlige kulturpolitiske forhold.
 • at fungere som et forum for dialog og erfaringsudveksling mellem medlemmerne.

§ 3. Foreningens kapital og drift
Foreningens drift finansieres ved frivillige bidrag og tilskud fra offentlige myndigheder samt kontingenter. Et eventuelt overskud skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

§ 4. Hæftelse
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen. Foreningens medlemmer eller dens stifter har ikke ret til nogen del af foreningens formue. Foreningens medlemmer er ikke ansvarlige for foreningens dispositioner eller forpligtelser af nogen art.

§ 5. Medlemmer
For at blive optaget som medlem af Kultursamvirket skal man som minimum opfylde èt af følgende kriterier:

 • Kulturinstitutioner/organisationer med hjemsted i Aarhus Kommune, som i sit opdrag har kunst og kultur som primært virke, og som har fast eller årligt tilbagevendende offentligt tilskud.
 • Paraplyorganisationer med hjemsted i Aarhus Kommune som gennem vedtægter repræsenterer aarhusianske frie kunstnere eller kunstnergrupper.

Bestyrelsen vurderer løbende, om ansøgerne opfylder relevante kriterier for medlemskab og godkender eller afslår herefter medlemskab. I tvivlstilfælde kan en ansøgning om medlemskab behandles af Generalforsamlingen.

Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som bevidst modarbejder foreningens formål. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ikke indbetaler medlemskontingent rettidigt.

§ 6a. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

På den i § 8 nævnte generalforsamling udpeges der 5 medlemmer og 3-5 suppleanter til bestyrelsen. I udpegelsen tilstræbes en branchemæssig bred repræsentation.
Ved den første udpegning er funktionsperioden for 3 af medlemmernes vedkommende 3 år og for de øvrige 2 medlemmer 2 år.
Herefter udgør den periode, som udpegningen gælder for, 2 år, således at der udpeges 2 medlemmer det ene år og 3 medlemmer det andet år.
Bestyrelsen konstituerer efter hver generalforsamling sig selv og vælger formand, næstformand og kasserer blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen udfærdiger selv en forretningsorden.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 6b. Suppleanter
Hvis suppleanterne er valgt ved afstemning, udgør stemmetallene rækkefølgen efter hvilken suppleanterne indtræder i bestyrelsen, dersom et medlem træder ud af denne.
Er valg af suppleanter sket uden stemmetal, vælger bestyrelse og suppleanter ved bestyrelsens konstituering i forening en rækkefølge.
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, overtager valgperioden for den person, som han/hun har afløst.
Alle suppleanter er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

§ 6c. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar vedrørende foreningens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes budget og regnskab, som skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med dens formål.

§ 7. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal, samt når formanden kræver det, eller når mindst 2 medlemmer fremsætter ønske herom over for formanden.
Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde. Formanden skal sørge for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

§ 8. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året mellem 1. september og 31. oktober.
Beslutninger vedtages af Generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Der kan afgives stemme ved fuldmagt. Dog kan hver fremmødte medlem kun medbringe fuldmagt ét andet medlem.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal desuden afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest én måned efter, at ønsker herom er fremsat overfor bestyrelsen.
Bestyrelsesformanden har ansvaret for at indkalde til generalforsamling med mindst 14 dages varsel samt for at udsende dagsorden.
Ethvert medlem kan kræve et punkt på dagsordenen senest 6 dage efter, at indkaldelse har fundet sted. Endelig dagsorden udsendes senest 6 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Godkendelse af regnskab .
 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

§ 9. Tegning
Foreningen tegnes af formanden i forening med et af bestyrelsens medlemmer eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Væsentlige beslutninger, herom salg, pantsætning, låneoptagelse samt leje af lokaler tegnes i foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

§ 11. Ophør
Foreningen opløses, hvis et flertal af deltagerne i generalforsamlingen på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum træffer beslutning herom.

Foreningens formue skal ved ophøret anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingens deltagende medlemmer stemmer herfor.

Omstående vedtaget på stiftende møde den 20. august 1998 og revideret på generalforsamlinger hhv. d. 20.9.2000, 17.9.2001, på den ekstraordinære generalforsamling d. 10.01.05 samt på ekstraordinær generalforsamling den 15.01.16

Hent vedtægterne som PDF her