10. august 2022 medlemsmøde: Ved at udvikle kulturen, udvikler vi byen – sammen.

Kultursamvirkets medlemmer, Kulturudvalget og Kulturforvaltningen mødtes til en aften med konstruktivt dialog og visioner for fremtiden.

Ved at udvikle Kulturen, udvikler vi byen – sammen.

Hvordan kan vi sammen styrke Aarhus kulturliv til gavn for byen, borgere og kulturaktører. 

Onsdag aften den 10. august 2022 mødte Kultursamvirkets medlemmer, Kulturudvalget og Kulturforvaltningen i et konstruktivt dialogmøde med fokus på at finde fælles handlinger til at styrke Aarhus som kulturby til gavn for byen, borgere og kulturaktører. 

På dialogmødet deltog der:
– 38 personer som repræsenterede 28 forskellige kulturinstitutioner i Aarhus.  
– 4 personer fra Kulturudvalget.
– 6 personer fra Kulturforvaltningen.

Dialogmødet var faciliteret som rundbordssamtaler med fastlagte tematiske spørgsmål. 

Der var i alt 6 tematikker der blev drøftet, temaerne fokuserede på: 

Tværmagistrale Samarbejder, Kreative Kvadratmeter, Stærk Mangfoldighed, Bæredygtighed, Den Producerende By og Hvordan sikrer vi at kulturen kommer udenfor Ringgaden.

Efter endt dialogmøde har Kultursamvirket arbejdet videre med de mange gode ideer fra aftenen. Disse tanker og idéer har vi gjort til konkrete og håndgribelige handlinger som både kulturliv, politikere og Forvaltningen kan løfte. 

FORSLAG TIL HANDLINGER DER KOM UD FRA DIALOGMØDET:

Tværmagistrale samarbejder 

Handlinger Kulturlivet kan påtage sig: Kulturlivet kan i højere grad sætte sig ind i og interessere sig i de andre magistraters politikker og handleplaner for at styrke, indlede og imødekomme tværmagistrale kultursamarbejder. 

Handlinger Kultursamvirket kan påtage sig: Kultursamvirket vil lægge de respektive politikker og handlingsplaner tilgængelige på vores hjemmeside, sådan at de er nemme at finde for kulturlivet. Kultursamvirket kan lave møder i samarbejde med magistraterne med det fokus at finde fælles agendaer, det skal munde ud i medlemsmøder, der har til formål at lave matching-forløb på tværs af sektorer. 

Handlinger magistrater kan påtage sig: Udpege kontaktpersoner i de forskellige magistrater, der kan varetage henvendelser til og fra kulturlivet. 

Kreative Kvadratmeter

Handlinger Kulturlivet kan påtage sig: Kulturinstitutionerne kan være åbne for samarbejde med alternative aktører om brug af lokaler, når fx et venue er ledigt.

Handlinger magistraterne og Kultursamvirket kan påtage sig: Et samarbejde mellem Teknik og Miljø, Kulturforvaltning og Kultursamvirket med det formål at kortlægge problematikkerne og løsningsmodeller for brug af bygninger til kulturlivet og kunst i det offentlig rum. 

Handlinger magistraterne kan påtage sig: Der skal aktivt skabes et større samarbejde mellem Teknik og Miljø-rådmanden og kulturrådmand omkring: byudvikling, brug af byens åbne rum og kommunale bygninger.

Stærk Mangfoldighed 

Handlinger Kulturlivet kan påtage sig: Ved rekruttering til kulturbestyrelser kan kulturlivet være bevist om deres valg og arbejde mod mere diversitet – køn, alder, etnicitet m.m. 

Handlinger Kultursamvirket kan påtage sig: Facilitere et medlemsmøde hvor der skal være fokus på mangfoldighed, og hvad det vil sige at have et mangfoldigt kulturliv. Medlemsmødet skal have det formål at kortlægge behov og udfordringer. 

Handlinger politikerne kan påtage sig: Skoler og kulturinstitutioner er det mest demokratiske sted i vores samfund. Der skal gives kulturtilbud (alle kunstgenrer) til alle daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge får mindst en årlig kunstoplevelse. Det er vigtigt, at der er fokus på den professionelle kunst i disse tilbud. Dette kan også være med til at fastholde professionelle kunstnere og fødekæden i Aarhus.

Bæredygtighed

Handlinger Kulturlivet kan påtage sig: Vi kan skabe os en bevidsthed i de grønne valg vi gør i hverdagen, men også medtage dem i vores strategier og visioner for fremtiden. 

Handlinger Embedsværket og Kultursamvirket kan påtage sig: Kultursamvirket kan være mediator og samarbejde med Embedsværket om at udveksle erfaringer og viden mellem kulturaktører.

Handlinger Embedsværket kan påtage sig: Lave puljer der giver midler til grønne løsninger.

Handlinger Kulturforvaltningen kan påtage sig: Genoverveje tilskudsmodellerne i forhold til den grønne omstilling.

Den producerende by

Handlinger Kulturlivet kan påtage sig: Kulturinstitutioner skal være opmærksom på vækstlaget og centrene i byen, når det gælder nye, samarbejder og ledige lokaler. 

Handlinger Kultursamvirket kan påtage sig: Samarbejde mellem Kulturforvaltningen, politikerne og kulturlivet for at finde ud af, hvordan fastholder vi den kunstneriske masse i byen? – med henblik på en handleplan.

Handlinger magistraterne og politiker kan påtage sig; Lave en 25 års kulturvision som indrammer de 4-årige kulturpolitikker, så vi arbejder hen i mod et stører fælles mål. Dette skal gerne gøres i dialog med Kultursamvirket. 

Handlinger Kulturforvaltningen kan påtage sig: Mulighed for at søge midler til kunstnerisk forskning, som ikke skal munde ud i et konkret projekt.  

Hvordan sikre vi at kulturen kommer udenfor Ringgaden

Handlinger Kultursamvirket og Kulturforvaltningen kan påtage sig: Kontakte Aarhus kommune i forbindelse med Oplandsudvalgets anbefalinger i Aarhus, for at finde ud af, hvad de arbejder på nu. Finde ud af, om der er behov for kultur ude i oplandsbyerne, og hvordan kan vi være med til at dække det.

Handlinger Kultursamvirket kan påtage sig: Undersøge muligheden for at kulturlivet f.eks. kan samarbejde med Besøgsvenner (ældresagen) og Voksenvenner om en gratis billet til ledsager.

Handlinger Embedsværket og politiker kan påtage sig: Daginstitutioner, skoler og Rethinkers i samarbejde om en ledsagerordning for børn og unge. Forslag om at etablere samarbejder mellem frivillige i Aarhus og Kulturinstitutionerne om hjælp til ledsager af børn og unge til Kulturen.